Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Pasanta

Inleiding online bestel proces diensten

Pasanta Logo

In het complementaire zorgveld vereisen beroepsverenigingen vanuit het wettelijke kader dat een therapeut met een behandelovereenkomst werkt. Een behandelovereenkomst is in feite een ander woord voor Algemene Voorwaarden van een regulier bedrijf of van een webwinkel.

Het bestel proces van diensten begint met het aanmaken van een account omdat we jouw gegevens nodig hebben voor het opstellen van een compleet ingevulde behandelovereenkomst. Hierin geef je ook toestemming dat we jouw email adres mogen gebruiken conform de AGV privacy wetgeving. Aangezien het om vertrouwelijke client gegevens gaat, zijn we verplicht met 2FA te werken. Deze afkorting staat voor two factor authentification. Het is een extra inlog beveiliging met een code naast jouw gebruiksnaam en wachtwoord.

Je ontvangt tijdens het bestelproces een email in jouw inbox om een digitale handtekening te plaatsen met een muis of met je vinger op jouw smart phone. Na de digitale ondertekening van de gepersonifieerde behandelovereenkomst ontvang je een PDF exemplaar in jouw inbox. Zodra de betaling is ontvangen en de behandelovereenkomst door jou is ondertekend, start het proces om (online) een intakegesprek in te plannen.

Behandelovereenkomst zonder jouw persoonlijke gegevens

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van een cliënt en een hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Zie bijlage. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënt worden vernietigd.
 • Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats + Uw klantnummer en/of uw geboortedatum + Verzekering en/of polisnummer + De datum van de behandeling + Een korte omschrijving van de behandeling + Prestatiecode + De kosten van het consult.
 • De therapeut zal alleen een behandelplan voor een ziektebeeld opstarten nadat er een diagnose is gesteld door een reguliere arts. Bij een coaching plan geldt dit niet.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 16 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders vervalt het consult uit het reeds betaalde behandelplan of coach plan. Continuïteit van de behandelingen en coaching is een belangrijke factor in het welslagen van ons behandel of coaching plan. Client zal zich weerhouden geplande afspraken – om welke reden dan ook – veelvuldig te verschuiven. Bij een behandelplan voor een ziektebeeld is het noodzakelijk daadwerkelijk 3 weken achter elkaar aansluitend te behandelen. Voor een coaching plan geldt dit niet.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek alle relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Waaronder eventueel drugsgebruik, alcoholgebruik en medicijngebruik.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten. Ook niet via een afstandsbehandeling.
 • Eindresultaten met garanties zijn nimmer te voorspellen. De therapeut streeft altijd naar verbetering en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken. De behandeling en coaching zal vanuit de therapeut worden voortgezet totdat afdoende resultaat bereikt is of als er geen verbetering meer te verwachten is.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of arts, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin de cliënt te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut de behandeling of coaching voortijdig heeft beëindigd.
 • Cliënt is zich bewust dat de aanpak van therapeut diep inwerkt op oude zielenpijn en dat hierdoor heftige emotionele, vitale en ook fysieke pijnen kunnen manifesteren. In deze situatie geeft het mentale denken de indruk dat het behandelplan niet aanslaat. De situatie lijkt zich ogenschijnlijk te verergeren. Het mentaal denken is dan erg actief en cliënt kan in paniek raken. Cliënt dient rustig af te wachten totdat de storm is gaan liggen, de vitaliteit terugkomt en of de verergerde fysieke pijnen zijn verdwijnen.
 • Cliënt is zich bewust dat therapeut door zijn houding, opmerkingen en aanwezigheid personen uit het verleden kan representeren alsof u terugschiet in de tijd. Hierdoor worden trauma’s getriggerd en komen tijdens of na de behandeling zeer sterke emoties naar boven. Dit kan weken duren voordat deze op de achtergrond geraken. Blijf bij uzelf en deel deze emoties niet met anderen. Hierdoor werkt het effect van de behandeling nog krachtiger door. Mensen in uw omgeving zullen het niet begrijpen. En tijdens dit proces bent u uzelf niet. Het is net alsof het fundament waar u al jaren aan vasthield onder u vandaan is geslagen. Besef dat de emoties (boosheid, gehechtheid, jalousie, trots en onzekerheid) zeer intens kunnen zijn. Vertrouw erop dat u dit aankunt. Voorts zult u eerst contact opnemen met therapeut in het geval van panieksituaties.
 • Wees bewust dat u bij traumaverwerking helemaal op uzelf teruggeworpen wordt en goed uw mentaal denken observeert. Zodra u door een trauma uit het verleden gaat, is uw mentaal denken verre van kalm. De kans is groot dat u boos wordt op de therapeut. Dit is een projectie. Vanuit paniek, een depressie of zeer lage vitaliteit heeft u mogelijk een voorkeur voor een andere therapeut of wilt u even een pauze inlassen. U wilt het behandelplan vertragen of zelfs stopzetten. Dit is wat uw mentale saboteur wenst. Dit is uw innerlijke strijd tussen hoofd en hart. Dit is niet uw ziel die verlichting van pijn en verdriet wenst. Observeer uzelf goed en vraag altijd eerst advies aan de therapeut.
 • Indien cliënt ervoor kiest na een behandeling door verergering van symptomen bij een ziektebeeld direct de (huis) arts te raadplegen en op zijn of haar advies een antibioticakuur of pijnstilling injectie te nemen, of naar een fysiotherapeut of chiropractor te gaan, is cliënt er zich van bewust dat hierdoor het zelfgenezend vermogen van de cliënt niet wordt aangespoord. Therapeut dient dan van meet af aan met een nieuwe serie van behandelingen te starten. Cliënt verklaart altijd eerst de therapeut hieromtrent in kennis te stellen om de situatie te kunnen bespreken. Bij levensbedreigende ziektebeelden zoals longontsteking dient de cliënt ten alle tijden het advies m.b.t. antibiotica van de (huis) arts op te volgen.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt/hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen binnen een behandelplan of coaching plan is voor aanvang per bank. De verplichting bestaat na het ondertekenen van deze behandelovereenkomst. Bij het niet opstarten of het niet in zijn geheel afronden van het behandelplan of coaching plan door de cliënt vindt er geen restitutie plaats. Voor aanvullend verzekerden welke niet voor een behandelplan kiezen geldt ook de betalingsverplichting vooraf per bank en ook de verplichting om een behandelovereenkomst te tekenen. De restitutie mogelijkheid is dan sowieso niet van toepassing, omdat er per keer betaald wordt. Alle buitengerechtelijke incasso kosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
 • De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring.
 • De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Indien de uitvoering van een opdracht door de therapeut leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut door de verzekeraar wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de therapeut komt.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 11 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het in rekening gebrachte en betaalde honorarium, exclusief BTW, in het betreffende kalenderjaar in de desbetreffende zaak.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de therapeut aansprakelijk is. Het hiervoor in artikel 30 en 31 bepaalde geldt ook indien enige derde schade vordert op grond van een van de cliënt en/of een ander verkregen of overgenomen recht.
 • De opdrachtgever vrijwaart de therapeut tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door de therapeut ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 • Door het ondertekenen van deze overeenkomst stemt de cliënt er uitdrukkelijk mee in dat de factuur betreffende het voorgestelde behandelplan of per consult in het geval van aanvullend verzekerden per mail mag worden toegezonden op het volgende mailadres:
 • Bij wijziging van gemeld mailadres zal cliënt de therapeut i.v.m. mogelijke aanvullende behandelplannen of coaching plannen deze hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.